PortfolioDinosaurs

Velociraptor 2.5 m

A static model of a dinosaur 2.5 m high.

Velociraptor 2.5 m photoVelociraptor 2.5 m photoVelociraptor 2.5 m photoVelociraptor 2.5 m photoVelociraptor 2.5 m photo

Contacts

Phone number:+7 922 962 05 59
Address:Kirov,
st. Orlovskaya, 4g
To the top